• Bezpłatna infolinia: +44 800 012 6068
 • Wyślij SMS na nr: +44 78 605 98 503 oddzwonimy
 • Polski nr: +48 696 401 033

Aktualności
i wydarzenia

Czym jest błąd medyczny i kiedy możesz liczyć na odszkodowanie w Wielkiej Brytanii

Mimo coraz lepszego poziomu świadczenia usług medycznych wynikającego ze stałego rozwoju technologii, na całym świecie dochodzi do błędów popełnianych przez pracowników służby zdrowia. Zdarzenia te, określane mianem błędów medycznych, pogarszają stan zdrowia pacjenta, prowadząc nawet do jego śmierci. W związku z tym, powodują (z mocy prawa) powstanie roszczeń odszkodowawczych, mających na celu zrekompensowanie zaistniałych szkód.


Prawo do odszkodowania za błąd medyczny przysługuje oczywiście także pacjentom pokrzywdzonym przez brytyjską służbę zdrowia. Jak ono wygląda dokładnie?

Chociaż nie istnieje jedna, oficjalna definicja błędu medycznego, bez obaw można powołać się na określenie autorstwa A. Liszewskiej, opisujące dokładnie istotę zdarzenia określanego mianem „błąd medyczny”. A więc jest to „...naruszenie przez lekarza (świadomego tego, że podejmuje czynność medyczną) obowiązujących go w konkretnym wypadku, wypracowanych na gruncie nauki i praktyki reguł postępowania zawodowego wobec dóbr prawnych w postaci życia i zdrowia człowieka, które na gruncie prawa stanowi podstawę dla stwierdzenia naruszenia obowiązku ostrożności...”.

Jednak mimo powszechnego rozumienia, czym jest błąd medyczny, podejście do niego, jak i do powstałych w jego rezultacie roszczeń odszkodowawczych zależy od konkretnych jurysdykcji.

Błąd medyczny w UK

Aby można było mówić o błędzie medycznym na terenie Zjednoczonego Królestwa, musi zaistnieć konkretna sytuacja, przewidziana tamtejszym prawem; innymi słowy, nie każde zdarzenie na terenie placówki medycznej będące efektem postępowania pracownika brytyjskiej służby zdrowia (NHS - National Health Service) będzie zakwalifikowane jako błąd medyczny. Aby tak się stało, trzeba mieć do czynienia z konkretnym rodzajem działania, jak np.
 • postawieniem błędnej diagnozy lekarskiej, bądź jej brakiem
 • niepowiadomieniem pacjenta o potencjalnym ryzyku związanym z leczeniem
 • błędem podczas zabiegu lub operacji
 • podaniem nieodpowiednich leków
 • wdrożeniem niewłaściwego leczenia

Podobnie bardzo konkretne przesłanki muszą wystąpić, aby poszkodowany zyskał możliwość ubiegania się o odszkodowanie za błąd lekarski. W brytyjskiej nomenklaturze określa się je symbolem 4D. Skąd taka nazwa? Od pierwszych liter słów oznaczających rzeczone przesłanki:

Duty - do błędu musi dojść podczas oficjalnej wizyty w szpitalu lub innej placówce medycznej

Dereliction - do błędu medycznego doszło w sytuacji braku zachowania procedur i standardów, które wykwalifikowany i doświadczony personel medyczny powinien przestrzegać, a pacjent miał pełne prawo wymagać odpowiedzialnego zachowania.

Damages - w wyniku popełnionej pomyłki stan zdrowia pacjenta pogorszył się lub skutkował dodatkowymi, niepotrzebnymi cierpieniami

Direct Cause - czyli zaistnienie związku przyczynowo - skutkowego pomiędzy błędem a jego konsekwencjami. Ten element jest najtrudniejszy do udowodnienia, jako że wyraźne powiązanie pogorszenia się stanu zdrowia pacjenta z konkretnym działaniem lekarzy może okazać się bardzo trudne

Zakres odszkodowania

Z samego założenia, odszkodowanie powinno w maksymalnym możliwym stopniu pokryć wszelkie szkody powstałe w wyniku wystąpienia błędu medycznego, bez względu jakiego rodzaju konsekwencje spotkały pacjenta, oraz jak długo trwają. Aby założenie takie zrealizować, na całość ewentualnych odszkodowań składają się:
 • rekompensata za fizyczne cierpienia pacjenta
 • zwrot kosztów leczenia skutków błędu medycznego (powikłań)
 • pokrycie strat wynikłych z braku możliwości wykonywania pewnych czynności, w tym wykonywania pracy zawodowej
 • pokrycie nakładów finansowych poniesionych na opiekę medyczną i zakup sprzętu medycznego
 • pokrycie kosztów adaptacji miejsca zamieszkania do stanu odpowiedniego dla kondycji pacjenta
 • rekompensata za cierpienia psychiczne

Wysokość potencjalnych odszkodowań

Podanie jednej konkretnej kwoty, należnej ofierze lekarskiej pomyłki jest niemożliwa do precyzyjnego określenia. W zależności od doznanego uszczerbku na zdrowiu, suma odszkodowania może mieścić się w przedziale od kilkuset do kilku milionów funtów.

Istotny czynnik

Ważny dla możliwości uzyskania odszkodowania jest czas, po którym należy zgłosić roszczenie. Mija on po upływie trzech lat od popełnienia błędu lub uzyskania informacji o fakcie jego zaistnienia.

Zgłoszenie

Na ofierze błędu medycznego spoczywa ciężar udowodnienia, że ów błąd faktycznie miał miejsce. Wtedy trzeba złożyć oficjalną skargę - najlepiej do NHS, dział NHS Complaints lub w przychodni lub prywatnej placówce, w której doszło do błędu. Kolejnym krokiem jest... cierpliwość. Należy czekać na odpowiedź. W przypadku, gdyby była negatywna, warto będzie poprosić o pomoc profesjonalną kancelarię prawną.

Zostańmy w kontakcie

duże logo SOS BPHC