• Bezpłatna infolinia: +44 800 012 6068
  • Wyślij SMS na nr: +44 78 605 98 503 oddzwonimy
  • Polski nr: +48 696 401 033

Aktualności
i wydarzenia

Odszkodowania w Polsce: jak to obecnie działa?

Niestety, do nieszczęśliwych zdarzeń dochodzi codziennie na całym świecie; wypadki, zachorowania, kataklizmy, a nawet śmierć. Aby minimalizować negatywne skutki takich wypadków, stworzono prawną instytucję odszkodowania. Nie ma chyba człowieka, który nie zetknął się z tym pojęciem, nawet jeżeli jego życie ułożyło się na tyle szczęśliwie, że nigdy o takowe nie musiał się ubiegać; wystarczy włączyć radio lub telewizję, aby zostać „zaatakowanym” prze reklamy licznych firm ubezpieczeniowych. Pytanie jednak, kto i kiedy nabywa prawa do uzyskania odszkodowania? Czy kancelarie w Polsce działają jeszcze dla zysku poszkodowanego czy tylko własnego?


Aby temat odszkodowań omówić dokładnie, należy zacząć od tego, czym w zasadzie odszkodowanie w Polsce jest?

Samo pojęcie odszkodowania jest bardzo ogólne, a przez to bardzo proste. Jest to „świadczenie, które należy się poszkodowanemu za wyrządzenie szkody od podmiotu prawa cywilnego (np. osoby fizycznej, osoby prawnej, w tym Skarbu Państwa), który tę szkodę wyrządził lub ponosi za nią odpowiedzialność”. Poza tym odszkodowanie przysługuje ofiarom działania „siły wyższej” czyli zjawisk przyrodniczych. Dopiero wychodząc od tego ogólnego stwierdzenia, można je uszczegóławiać, omawiając konkretne rodzaje odszkodowań, jak np. odszkodowanie za wypadek komunikacyjny, odszkodowanie za wypadek w pracy, odszkodowania za błąd medyczny, odszkodowanie za straty wynikłe z działania siły wyższej, przestępstwa itd.

Kto zatem nabywa praw do uzyskania odszkodowania?

Odpowiedź na to pytanie będzie równie obszerna i ogólna jak podstawowa definicja odszkodowania. Opierając się na niej, możemy zaryzykować stwierdzenie, że ubiegać się o odszkodowanie może każdy, kto padł ofiarą wypadku spowodowanego działaniem osób trzecich bądź sił natury.

Na pewno każdy?

No, może niezupełnie. Ponieważ nie ma reguły bez wyjątków, także sytuacja starań o odszkodowanie ma pewne obostrzenia: o odszkodowanie nie może ubiegać się osoba, która spowodowała wypadek.

Czy to jedyny wyjątek?

Oczywiście że nie, chociaż nie wiadomo, czy poniższe wyjaśnienie można przypisać kategorii „wyjątek”. Jeżeli bowiem zaczniemy uszczegóławiać sytuacje, w których poszkodowanym będzie przysługiwać konkretne odszkodowanie, krąg tych osób także zacznie się zawężać. Brzmi może skomplikowanie, ale w praktyce wygląda to bardzo prosto; osoba, która uległa wypadkowi w pracy, nie uzyska odszkodowania za wypadek komunikacyjny, a osoba, która ucierpiała w ten czy inny sposób w wyniku działania sił natury, nie uzyska odszkodowania za błąd medyczny. Może ubiegać się jedynie o rodzaj odszkodowania właściwy dla zaistniałego wydarzenia

A czy można ubiegać się o odszkodowania z kilku tytułów?

Tak, jeżeli doznano krzywd spowodowanych różnymi czynnikami, np. osoba poszkodowana w wypadku drogowym na skutek niewłaściwej interwencji medycznej traci kończynę, którą można było uratować. Wtedy oprócz świadczeń z tytułu wypadku komunikacyjnego, przysługuje odszkodowanie za błąd medyczny.

Czy odszkodowanie to jedyna forma rekompensaty za doznane w wyniku wypadku szkody?

Nie, odszkodowanie można nazwać jedynie świadczeniem głównym lub podstawowym. Ofiara nieszczęśliwego zdarzenia może ponadto liczyć na zadośćuczynienie za straty fizyczne i psychiczne, zwrot utraconych dochodów, różnego rodzaju renty, zwrot kosztów pochówku, a nawet może zgłosić roszczenia z tytułu śmierci bliskiej osoby. Wszystko zależy od rodzaju zdarzenia.

Jeżeli już doszło do takiego zdarzenia, a poszkodowany podmiot nabywa praw do odszkodowania, kto je wypłaci?

Tutaj może być problem, ponieważ dużą rolę odgrywają czynniki oraz okoliczności jakie doprowadziły do zaistnienia szkody, a także to, czy sprawca był ubezpieczony we własnym zakresie. W każdym razie, do podmiotów wypłacających należne odszkodowanie zaliczamy:
  • osobę sprawcy
  • instytucję państwową (ZUS, KRUS)
  • firmę ubezpieczeniową

Czy to wszystko, co można powiedzieć o osobach mogących starać się o odszkodowania?

Nie, ponieważ istnieje jeszcze jedna kategoria odszkodowań, określanych jako odszkodowania powypadkowe, a rozumianych jako „...świadczenia należne osobie, która uległa wypadkowi w pracy, gospodarstwie domowym czy za granicą, pod warunkiem uprzedniego wykupienia odpowiedniego ubezpieczenia...”. W tym przypadku ubiegać się o rekompensatę mogą te osoby, które wykupiły oraz regularnie opłacają konkretną polisę ubezpieczeniową, zakładając, że zdarzenie, którego ofiarą padły odpowiada założeniom przewidzianym w umowie ubezpieczeniowej.

Zostańmy w kontakcie

duże logo SOS BPHC