• Bezpłatna infolinia: +44 800 012 6068
  • Wyślij SMS na nr: +44 78 605 98 503 oddzwonimy
  • Polski nr: +48 696 401 033

Aktualności
i wydarzenia

Kiedy możesz ubiegać się o odszkodowanie po wypadku w pracy?

Wypadek w miejscu pracy może wydarzyć się pod każdą szerokością geograficzną. Ważne jest, aby w takiej sytuacji poszkodowany miał prawo do uzyskania odpowiedniego odszkodowania, rekompensującego całościowo lub częściowo poniesione na skutek nieszczęśliwego zdarzenia straty.

Jak wygląda kwestia uzyskania odszkodowania w razie wypadku na terenie Wielkiej Brytanii?

Kiedy przysługuje prawo do uzyskania odszkodowania?

Sytuacje, w których osoba poszkodowana uzyskuje prawo do otrzymania odszkodowania, można podzielić na dwie kategorie: Ogólne, kiedy szkoda powstała na skutek działania/zaniedbania ze strony współpracownika (jednego lub kilku), pracodawcy bądź obu tych podmiotów na raz. Szczegółowe, konkretyzujące warunki, w jakich doszło do wypadku, bądź działania, które do wypadku doprowadziły. Należą do nich:
  • uszczerbek na zdrowiu powstał na skutek niesprawnej maszyny używanej na stanowisku pracy
  • sprzęt oddany do dyspozycji pracownika nie spełniał warunków bezpieczeństwa, co doprowadziło do wypadku
  • miejsce pracy nie było właściwie przygotowane do wykonywania pracy, na skutek czego pracownik poniósł szkodę
  • wypadek wydarzył się w efekcie działania innego pracownika
  • pracownik uległ wypadkowi wykonując polecenia przełożonego
  • do wypadku doszło w sytuacji niezawinionej przez poszkodowanego

Odszkodowanie

Samo odszkodowanie możliwe do uzyskania przez osobę poszkodowaną składa się z trzech części. Pierwsza z nich to zadośćuczynienie, które ma wynagrodzić ofierze wypadku doznaną krzywdę, zarówno fizyczną jak i psychiczną. Druga to odszkodowanie za straty w przeszłości, rekompensujące bezpośrednie koszty poniesione na skutek wypadku, takie jak kwota przeznaczona na transport medyczny, leczenie, opiekę, rehabilitację a w skrajnych przypadkach na pogrzeb. Trzecia to odszkodowanie za straty w przyszłości; ma ono wyrównać straty, jakie poszkodowany poniesie wskutek braku możliwości (czasowego lub dożywotniego) wykonywania pracy, będących rezultatem doznanego wypadku (np. zawodowy kierowca na skutek poważnego uszkodzenia wzroku nie będzie mógł wykonywać swojej pracy do końca życia, a murarz nie będzie mógł pracować aż do całkowitego wyleczenia złamanej ręki i obojczyka – w obu tych przypadkach należy się odszkodowanie za straty w przyszłości).

Uzyskanie odszkodowania

Otrzymanie rekompensaty za poniesioną szkodę będzie łatwiejsze, jeżeli osoba, która uległa wypadkowi podejmie odpowiednie kroki. Przede wszystkim należy natychmiast wypadek zgłosić przełożonemu, oraz odnotować go w Accident Book, czyli książce wypadków. Kiedy zostanie sporządzony raport, trzeba uważnie go przeczytać, aby upewnić się, że właściwie opisuje nieszczęśliwe wydarzenie, dopiero wtedy można go podpisać. Jeżeli w miejscu wypadku były kamery, należy zabezpieczyć nagrania utrwalające moment wypadku, a w razie gdyby zdarzenia miało miejsce w obecności świadków, zdobyć dane umożliwiające kontakt z nimi. Ważne jest także, aby jak najszybciej udać się do szpitala w celu dokonania obdukcji, nawet wtedy kiedy wypadek wygląda na niegroźny; niektóre obrażenia mogą początkowo nie dawać objawów, bądź poszkodowany nie zdaje sobie z nich sprawy np. na skutek szoku. Ofiara wypadku powinna gromadzić wszelką dokumentację potwierdzająca wysokość poniesionych wskutek wypadku kosztów. W uzyskaniu odszkodowania pomoże wybrana przez poszkodowanego kancelaria prawna.

Niezbywalne prawo

Prawo do uzyskania odszkodowania ofiara wypadku ma także wtedy, kiedy nie udało jej się zrealizować przedstawionych powyżej czynności, Jest ono także niezależne od umowy zawieranej między pracodawcą a pracownikiem (nie można się tego prawa zrzec).

duże logo SOS BPHC